Comunicats

  La veu del Club

  CV Barcelona-Barça

  Convocatòria d'Assemblea General Extraordinària del CV Barcelona-Barça

  Benvolgut soci/a,
   
  Com a resultat del procés de millora portat a terme per aquesta Junta Directiva, em complau convocar-lo a l’Assemblea General Extraordinària que se celebrarà el proper 16 de setembre a les 19 hores a l´aula magna 3 de l´INEFC (Institut d´Educació Física de Catalunya), a l´Avinguda de l´Estadi, 14, de Barcelona, i en la que l´Ordre del Dia és el que es detalla a continuació:

  1. Anàlisi de la temporada esportiva 2018/2019.
  2. Modificació de l´apartat 4 de l´article 7, que quedarà redactat de la següent forma: “L´assemblea general pot ser ordinària o extraordinària.  És ordinària l´assemblea que preceptivament s´ha de celebrar un cop l´any abans dels sis primers mesos després del tancament per conèixer i aprovar, com a mínim, les matèries següents: Memòria de les activitats realitzades, liquidació de l´exercici vençut, i pressupost per a l´exercici econòmic següent. Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l´exercici”.
  3. Modificació de l´apartat 4 de l´article 9, que quedarà redactat de la següent forma: “El tresorer és el dipositari de l´entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin correspondre al president i al secretari de l´entitat. Ha de formalitzar durant el primer trimestre de cada exercici social el balanç de situació i els comptes d´ingressos i de despeses, que s´han de posar en coneixement de tots els socis”.
  4. Modificació de l´apartat 2 de l´article 37, que quedarà redactat de la següent forma: “L’entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L´exercici social s´inicia l´1 de setembre i finalitza el 31 d´agost de cada any. L´objectiu principal dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l´entitat i les possibles rendes s´hauran d´aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius”.
    
   A aquesta Assemblea tenim previst convidar als assessors contractats per aquesta Junta Directiva i que ens estan ajudant en l´optimització i millora dels nostres sistemes administratius i comptables, així com a revisar la fiscalitat del club.

   

  Barcelona, 31 d´agost de 2019 Atentament,
   
  JOSÉ ARTURO CARO BOLLO                  
  President  CV BARCELONA-BARÇA

   

   

  © 2020 Barça CVB. Tots els drets reservats.